Historie Sboru dobrovolných hasičů Všejany

- se začala psát roku 1879, kdy byl přijetím stanovStanovy založení spolku dobrovolných hasičů Všejany 1879 tento sbor založen. Stal se tak jedním z prvních sborů na okrese Nymburk a je nejstarším a dosud fungujícím spolkem v naší obci. Na ustanovující schůzi bylo přijato 32 členů, jenž byly rozděleny na lezce, bourače, stříkačníky a trubače. Průkopníkem hasičské myšlenky byl starosta obce Josef PekárekJosef Pekárek - starosta obce a velitel sboru.Josef Pekárek, který se také stal prvním velitelem sboru. Z obecní pokladny pak byla zakoupena nejnutnější výstroj a výzbroj, a také první hasičská stříkačkaPrvní hasičská stříkačkaPrvní stříkačka. K jejímu převozu z nádraží v Čachovicích nebyl ani potřeba koňský potah, nadšení členové sboru si slavnostně ověnčenou stříkačku do obce sami dotlačili. Hasiči začali pilně trénovat a na podzim téhož roku vyjeli k hašení prvního požáru do obce Hronětice. Tato akce však skončila fiaskem, protože náš hasičský sbor byl pro naprosté nepochopení tamních občanů z obce vyhnán. Přesto se hasiči nevzdávali a dál pilně nacvičovali. Jejich činnost se brzy dostala do podvědomí široké veřejnosti a další léta ukázala, jak je pomoc hasičského sboru prospěšná.
  A nebylo to jen hašení požárů, čím si hasiči zakrátko vysloužili veřejné uznání. Členové sboru totiž neváhali přiložit ruku k dílu všude tam, kde to bylo za potřebí. Stejně jako ostatní spolky jsou i hasiči nositeli kultury a osvěty zejména ve venkovském prostředí. Roku 1881 se veřejně připojují ke sbírce na obnovu národního divadla, o rok později pomáhají s výstavbou mostu přes řeku DoubravkuMost přes řeku Doubravku 1882Most, vysazují kaštany v obci, pomáhají stavět hřbitov a opět přispívají peněžitým darem na pomník F. Palackého. Zakládají místní lidovou knihovnu, jsou iniciátory nejrůznějších společenských akcí, besed, vyhlášených hasičských plesů.
 Jak léta plynula, postupně bylo v rámci možností doplňováno i hasičské vybavení. Původní dřevěná kůlna krytá šindelem, kde byla uložena stříkačka, byla nahrazena novou zděnou budovou hasičského skladištěHasičské skladiště zděné.Hasičské skladiště.V roce 1898 byla zakoupena dvoukolová ruční stříkačkaDvoukolová ruční stříkačka 1898Dvoukolová stříkačka a v roce 1911 nahradila již dosluhující stříkačku zcela nová. Hasiči dále pořádali vyhlášené hasičské plesy, roku 1908 spolu s ostatními spolky založili v naší obci Jubilejní parkJubilejní park Františka Josefa I. 1908Jubilejní park Františka Josefa I. a dál pomáhali lidem s likvidací požárů. Poklidný vývoj přerušila první světová válka, mnoho členů odešlo na frontu a činnost zboru byla na pět let přerušena.
 Ke svému poslání se hasiči vrátili až roku 1919, kdy byla činnost sboru obnovena. Hasiči se dál svědomitě starali o svou techniku, dvakrát týdně pilně nacvičovali, aby mohli včas a spolehlivě pomáhat při hašení požárů. Každoročně pořádali hasičský ples a sehráli několik divadelních představeníČlenové sboru v kostýmech z divadelního představení.Divadlo. V roce 1923 členové sboru aktivně zapojili do elektrifikace obce a formou bezplatné pomoci celý proces výrazně urychlili. Za odměnu získali zdarma osvětlení hasičského skladiště. Roky šli rychlým tempem za sebou, moderní pokrok se nedal zastavit a stará hasičská technika pomalu dosluhovala. Roku 1926 bylo rozhodnuto o pořízení stříkačky nové - motorové. Její výroby se vlastnoručně zhostil jeden z členů sboru, místní strojník JanJan Pospíšil, výrobce kvalitní, motorové, hasičské stříkačky.Pospíšil Jan PospíšilJan Pospíšil, do sboru vstoupil ve 31 letech - vr1925Pospíšil, a ještě téhož roku byla stříkačka hotova. Dalších šest měsíců trval schvalovací proces ale v červnu roku 1927 byla nová motorová stříkačkaSlavnostní předání Pospíšilovy motorové stříkačky do užívání sboru - 1927.cvičení slavnostně předána hasičům do užívání. Stalo se tak při námětovém cvičení, na kterém také poprvé vystoupil ženský hasičský sbor Všejany, který byl právě toho roku založen. Na krajském sjezdu hasičů v Mladé Boleslavi v roce 1928 předvedl svou stříkačku Jan Pospíšil osobně prezidentu republiky T.G. Masarykovi. Největší slávu si však Pospíšilka vydobyla při svém hlavním poslání - hašení požárů. Ten nejrozsáhlejší vypukl v roce 1934 v obci Charvátce, kde hořela polovina obce. Při akci bylo několik stříkaček pro poruchu odstaveno, pouze všejanská, kterou obsluhoval sám výrobce, byla v provozu až do konce a pomohla tak uchránit příbytky a majetek několika rodinám. Pospíšilka aktivně sloužila bezmála dvacet let a za tu dobu se stala u sboru legendou, neboť byla spolehlivým, výkonným a na svou dobu velice moderním strojem, se kterým se náš sbor úspěšně zúčastnil řady zásahů proti ohni. Roku 1936 byl při sboru ve Všejanech založen také oddíl žáků, které při svých vystoupeních sklízel velké ovace. V roce 1938 se konal ve Všejanech velký Župní sjezd hasičů, kterého se účastnily desítky sborů ze širokého okolí.
  Do poklidné činnosti sboru však opět těžce zasáhla válka. Byli přijaty nové stanovy podle nichž se hasiči řídili téměř vojenskými pravidly. Vládním nařízením bylo zakázáno vystoupit ze sboru a činnost hasičů byla zařazena do národní obrany státu. Hasiči kontrolovali dodržování zatemnění, vylepovali vyhlášky, prováděli prohlídky komínů a drželi žňové hlídky, aby nedocházelo k zapálení obilných polí projíždějícími parními vlaky či žháři. Koncem války hasiči zasahovali u dvou požárů muničních vlaků a 9. května 1945 likvidovali následky bombardování, kdy nad obcí přeletěl roj prchajících německých letadel, a na obec dopadly poslední německé bomby. Byly pobořeny tři domy a zraněno osm lidí.
 Po válce se ze změnou režimu změnil i název a z hasičů se stali požárníci. Co se ale nezměnilo, byla chuť do práce a požárníci se aktivně zapojili do znovu budování válkou rozvrácené země. Pomáhají při výstavbě kravína, i při sklizni úrody. Pokračují ve výcviku a dostává se jim nové techniky. V roce 1945 dostali přenosnou motorovou stříkačkuPoválečná přenosná motorová stříkačka r1945Přenosná stříkačka a o čtyři roky později svůj první hasičský automobil zn. Citroën. Velký důraz je kladen nejen na hašení požárů, ale už na jejich předcházení. Proto byly zavedeny preventivní prohlídky komínů, jsou znovu stavěny žňové hlídky a hasiči pořádají besedy s mládeží ve školách. Jsou konány požárnické plesy, průvody maškar o masopustu a hasiči pořádají zajímavé výlety po celé Československé republice. Poctivá práce ve prospěch obce nese své ovoce v podobě dalšího zlepšení vybavení. Sboru se dostává nových obleků a v roce 1965 také nového automobilu značky Praga RN s přenosnou stříkačkou. V rámci nácviku požárního útoku jsou pořádány soutěže v požárním sportu, v nichž naše družstvo mužů i žen získávají přední umístění.
 Všejanší požárníci se také nemalou měrou zapojují do velkých staveb v obci. Stovky brigádnických hodin odpracovali na výstavbě koupaliště, pomáhají na stavbě víceúčelového domu, kde vzniká sídlo MNV a poštovní úřad. Poté v akci ,, Z“ staví i novou hasičskou zbrojnici a podílí se na výstavbě obecního pohostinství. V roce 1979 při oslavách stého výročír1979 - 100let výročí založení SDH Všejany100let založení sboru byla ve Všejanech pořádána okrsková soutěž, na které požárníci dostali nový automobil zn. RoburRoburRobur s přívěsným vozíkem a stříkačkou PS 12Přívěsný vozík a stříkačka k vozu Robur r1979Přívěsný vozík a stříkačka. V osmdesátých letech funguje při sboru i kroužek mladých požárníkůKroužek mladých požárníků v uniformách r1981Kroužek mladých hasičů, který se úspěšně zúčastňuje soutěží ve hře Plamen.
 Nadešel rok 1989 a s ní nastali změny ve společnosti. Hasiči se pod staronovým názvem věnovali osvědčené činnosti. Vedle pořádání hasičských plesů, posvícenských a pouťových zábav připravují tardiční pálení čarodějnic a oslavy Dne dětí pro naše nejmenší. Každoročně provádí také sběr železného šrotu, účastní se soutěží v hasičském sporu, kde získávají řadu ocenění a pochopitelně nezapomínají ani na vlastní činnost v oblasti prevence a hašení požárů. Za to se jim dostává uznání a od Hasičského záchranného sboru dostávají nabídku na povýšení z JPO5 na JPO3. To se stalo roku 2001 a tím se nám dostalo i nového vybavení v podobě zásahových obleků, přileb a automobilové cisterny zn. LiazLIAZka s cisternou r2001Liaz, na kterou jsme zde všichni právem pyšní. Dnes máme k dispozici vybavení, o kterém se našim předchůdcům r. 1879 nemohlo ani zdát. Vlastníme automobilovou cisternovou stříkačku, která si k požáru již veze svou vlastní vodu, a nemusí se tak spoléhat na okolní zdroje. Máme utvořenu výjezdovou jednotku, jejíž členové se pravidelně účastní školení, kde se dozvídají o správném postupu při hasebním zásahu a o užití nejmodernější techniky.Ve výbavě nám nechybí ani dýchací přístroje a mobilní telefony. To vše jsme dosáhli díky úsilí a poctivé práci mnoha generací našich členů. Tolik z historie a současnosti sboru - budoucnost už budou psát naše děti, kterým se tady ve Všejanech s láskou věnujeme v kroužku Mladých hasičůNové uniformy mladých hasičů r2016Kroužek mladých hasičů.

foto archiv SDH

Text: Vlastimil Čada 14.2.2016